Занимљиви историјски документи

На овој страници приказани су документи у којима се спомиње име села - Ланиште, и догађаји у њему.

 

- Документи из 19. века

1. Војводска диплома Јефте Становића са списком места под његовом командом у јагодинској нахији

Београд 11/23. јануара 1811.

Благородному г. кнезу Јефти

   Труди Ваши за отечество поднети, истинаја храброст Ваша против непријатеља на разними местами показанија, обратила је наше вниманије на Вас и в знак вашего отличја и вознагражденија потверждавамо Вас имено војводом нахије јагодинске од ниже именовати села следујушћим образом:

   1-во Вам власт дајем са кнежином јагодинском управљати и с њом полно заповедати и што Вам се припише, а обшчество које ће бити под Вашом властију не угњетавати.

   2-го Ви да будете полни испослитељ вољи Правитељствујушчег Совјета Народња у вољи мојој.

   3-ће У делам војеним отсад убудушче заповести, наставленија, требовања примаћете из Правитељст-вујушчег Совјета од г. војеног попечитеља Младена Миловановића. У таковим што вам потребно буде од њега иштите.

   4-то У делам внутреним Ваше кнежевине што год бива и треба да јавите у Правитељствујушчи Совјет г. попечитељу внутрешњих дела Јакову Ненадовићу, од којего примаћете у таковом наставленија.

   5-то Во прочем кромје нашеј под под никога власт не подпадате. Касателно кнежине јагодинске следује Вам знати убудушче, кому се имате покоравати.

   6-то У време војевања од којега командујушчаго послушаније, покорност Ваша предписана ће бити. Свјатејше да заповести онога исполњавате, ибо свако такови командујушчи биће од нас наименован и изабран, уверени да ви с нашом признаностију коју Вам указујемо бићете задовољни. Усугубите труде Ваше у целом касајушчимсја благополучија народа за показати себе достоијним убудушче сего уваженија.

   7-мо Под Вашами кнежини потпадају следујушча села: Копривница, Ланиште, Пањевац, Рибари, Ракитово, Праћина, Предор, Мијатовац, Главинци, Бресје, Мајур, Јовац, Остриковац, Гиље, Рамново.... [укупно 57 села, пр. аутора]

При Народњем собранију утверждена, у Београду, јануара 11-го 1811. года.

Верховни вожд народа сербскаго

Георгиј Петровић

 

2. Сукоб између сељана Ланишта с једне и њиховог спахије с друге стране

Високо књажеско сијателство, милостивејши господару

   С овим писмом не изостављамо вашему књажескому сијателству покорнејше јавити како су овде пређе представљали тужбу Лаништанци, тужећи се да су два три пута они њиовог спахију нудили да им он лански десетак одвоји и да спахија није им могао отићи, изговарао се да му је брат болестан. Они пак дан за дан појели кукуруз, сад пак стигао им спахија да му сада лањски десетак одвоје. Особито туже се да иј је ову годину и град тукао и да кукуруз немају. Сверху тога ми у присуствију кнез Милете одговорили смо Лаништанцима, видећи ми да су истина они градобитни и да су неколико пута спахију позивали да му десетак одвоје и да није могао он отићи - да спахије они исплате лањски десетак у новцу по ону цену како год што је и лани спахија другима продавао. У томе и сами тамо долазе од који ћете и устмено разумет. Притом остајемо и јесмо вашему књажескому сијателству покорнејши слуге.

Но 1607.     
Кнезови Магистрата н.Јагодинске
У Јагодини  
19. нојемвр. 1828. года  

3. Распоред војника по капетанијама

 Ваше сијателство, милостивејши господару

По височајшем ваше светлости налогу ми смо, назначено нам число војника, на капетаније по отношенију глава порезки расположили, по којем дошло је на подручну мени капетанију 300 пешака и 36 коњаника. Ово число ја сам на села овако ударио:  

Из Јагодине
писао сам
50 пешака
и
20 коњаника
Из Ланишта  
,,
21пешака
и
1 коњаника
Из Пањевца
,,
13 пешака
и
1 коњаника
Из Буковче 
,,
7 пешака
и
/   коњаника
Из Рибника
,,
6 пешака
и
/   коњаника
   
....
...... .......
   
----------
----- -----------
300 пешака
и
36 коњаника

Сви су момци на сваку ваше светлости заповест готови поћи, а к тому на сваки 5 момака и једну комору наредио сам.                                                                                 

У Јагодини
Ваш покорнејши,
17. марта 1832.г.   
  Димитрије Ђорђевић

 

4. Сва Јагодина опкољена да би се спречило ширење куге

Његовој светлости, милостивејшему господару и
књазу србскому Милошу Теодоровићу Обреновићу

 

Команданта Средоточне војене команде,
полковника Арсенија Андрејевића
--всеподанејши рапорт

 

 

. . . . . . . .

Из Ланишта неки Павле Арачић умро је синоћ, но се незна од чега је, кажу да је од далка умро, на ког кућу поставио сам стражу и около сви села, а више у околини села није се фала богу нигди ништа појавило.

. . . . . . . .

Но.1255.  
Полковник
19. августа 1837.
     Арсеније Андрејевић
У Драгоцвету  

 

Његовој светлости, милостивејшему господару и
књазу србском Милошу Т. Обреновићу

 

Подполковника левачког Живка Шокорца
-- всеподанејши рапорт

 

 

. . . . . . . .

При овом всеподанејшим рапортом доводим до знања да је умрло једно дете, од године, мушко у Ланишту близу куће умрлог Павла Арачића. Но ово боловало је осам дана и незна се од шта је умрло. Но опет смо кућу стражом затворили, а тако цело село обкољено је стражом.

Но.2.  
Подполковник,
21. августа 1837.
Живко Шокорац
У Драгоцвету  

 

5. Гајење белог и црног дуда у округу Јагодинском

Славному Началничеству окружја јагодинског

началника среза темнићког -- известије

По смислу с-проведеног предписанијем славног Началничества од 31.пр.м. КНо 508. копираног предписанија високославног Попечитељства финансије, управљајући се у призренију дудовог дрвета, како народ од истог плод скида, ја сам народ о наведеном предмету испитао и дознао сам следујуће:

. . . . . . . .

2. Дудовог дрвета има у сваком селу у повереном ми срезу, но не у великом количеству, од који се у садењу дудува отликује село: Горњи Јовац, Мијатовац, Рашевица, Рибари, Праћина и Ланиште и као што сам горе казао да имаде дудова у већем количеству, који црни плод дају.

3. Свилене бубе раде у сваком селу помало и у овом раду горе сказана села т.ј. Јовац, Мијатовац, Рашевица, Рибари, Праћина и Ланиште, такође одликују се у овом срезу.

. . . . . . . .

Но.759.      
Подпоручник,
28. нојемврија 1845.  
Д. Миленковић
У Бачини  

 

6. Месечни извештаји Начелства округа моравског о догађајима 1896. год. на територији округа

Начелство окр. моравског
Бр.10414.
12. децембра 1896.год.
У Ћуприји

Господину министру унутрашњих дела

Извешће по струци полицијској за месец новембар тек. год. Начелство у понизности шиље г. министру у следећем:

. . . . . . . .

VII Опасних крађа било је и то:

а) У срезу беличком ноћу између 24. и 25. новембра Андреја Голубовић и Андреја Милошевић тежаци из Ланишта, украли су два пласта сена Михаилу Ст. Михаиловићу трговцу из Јагодине. Кривци се налазе у притвору.

. . . . . . . .

По наредби начелника округа,
помоћник,
Ж. К. Јовановић

 

 

 

 

- Документи из 20. века

 

Трагичан почетак века

Трагајући за најстаријим матичним књигама у Општинској управи пронашли смо књигу умрлих из 1900. године. Први уписи, а и каснији, односе се на децу рођену у Ланишту. Четвртог јануара умрла је двогодишња Милица, дан касније једноипогодишњи Станимир, десет дана касније, и у истом дану, петогодишњи Илија и његова трогодишња сестра Ристосија, за њима једногодишњи Будимир и двогодишњи Станоје... Деца су умирала од дифтерије и упале плућа, а прерана смрт на почетку 20. века задесила је и многе друге Лаништанце. Јагодински свештеници записали су да је у 1900. години умрло 123 лица, 1901. године 141, а 1902. године 135 лица.

 

Извештаји команде Српске Државне Страже за Округ Моравски 1941-1944.
(део који се односи на Ланиште (Арачићево))

1941.год.

- На прузи Багрдан - Арачићево,км 123, извршен прекид пруге одшрафљивањем шрафова код састава шина, дана 20.јула. (Група комуниста и симпатизера НОП-а под руководством Ж.Ј. Кума разрушила је пругу на правцу Багрдан - Арачићево. Омладинци су помоћу кључа одвили шрафове шина код састава а затим једно поље шина сакрили и бацили у њиву. Међутим линијски службеник је ово на време приметио и зауставио воз који је наилазио из Јагодине.)*


- Дана 8.августа наоружана лица напали на жел.станице Багрдан и Арачићево, полупали све телефонске и телеграфске апарате, покупили паре из државне касе. (У ноћи између 7. и 8. августа два вода Беличке чете сишла су са Црног Врха и напала жел.станице Багрдан и Арачићево (Ланиште). Један вод је напао Багрдан, а други Ланиште. У Ланишту су разоружана два стражара и заплењене две пушке, 45 метака и 2 бомбе. Из станичне благајне је узето 3.670 динара, а станица је демолирана и пруга онеспособљена).*

- 11.септембра, двадесет непознатих лица, наоружаних пушкама и митраљезима упали су у канцеларију општинске управе у Ланишту, спалили све књиге и архиву, па се потом удаљили у непознатом правцу.

- 22.септембра у времену од 0.25 до 5.30 часова наоружана банда нападала је на железничку станицу Арачићево. Нападачи су запалили сав инвентар, материјал путничке благајне и обрасце, поломили и спалили телефонске и телеграфске уређаје у железничкој станици у скретничким кућицама и у стражари бр.30. На километру 123+209 избацили су десну шину из колосека. (Партизани Беличке чете у јачини једног вода наоружани са два пушкомитраљеза и пушкама напали су жел.станицу у Ланишту. Том приликом запаљен је сав инвентар станице, материјал путничке благајне са свим обрасцима, покидани и полупани телеграфско-телефонски уређаји. Код стражаре бр. 30 одшрафили су и бацили десну шину са колосека.Железнички саобраћај је обустављен неколико дана).*

- У ноћи 24/25 септембра покварена је пруга између станица Рибник и Ланиште те је једна локомотива и неколико вагона испало из колосека.

- 25.септембра између станица Арачићево и Јагодина бандити извадили једно поље шина. Воз бр.М185 наишао и испао и закрчио колосек.(Једна десетина Беличке чете одшрафила је шину на жел.прузи између Буковча и Ланишта и проузроковала претурање локомотиве и 17 вагона. Локомотива је оштећена, а вагони полупани. Људских жртава није било).*

- 7.октобар. Седми Српски оружани одред (Свилајначки) послао је један свој вод код села Војске. Тај вод је наишао на једну комунистичку банду и са њом повео борбу. У успешној борби убијен је вођа банде који се зове Бора и родом је из села Ланишта (презиме му није могло бити утврђено) и још 6 других комуниста. Тројица су ухваћена жива. Заплењено је 6 пиштоља, 4 пушке и велики материјал који је био натоварен на 9 коња. (Једна десетина Беличке чете напала је стражу између Ланишта и Багрдана и полупала телефонске уређаје. При повлачењу нападнута од једног вода недићеваца. У борби је погинуо партизан Бора из Ланишта, а један је лакше рањен).*

- 14. октобар. Ноћас у 22.40 сати, шумци су напали станицу Арачићево и том приликом везали шефа станице и остало особље и одвели у шуму. У том времену воз бр. 107 је улазио у станицу. Улаз је био исправан. на улазној скретници бр.4 почео је воз нагло да испада са локомотивом и колима. Жртава нема. Исклизло је 6 кола и локомотива и закрчили су други и трећи колосек, а службена и поштанска кола пала су у фигуру. Локомотива преврнута. У изгледу је да скретнице у кола окренута, неколико шина повађено. То је био узрок исклизнућа. Дизање почело у 7.30 са великом и малом дизалицом. Потребна је и велика дизалица из Ниша. Дизање ће трајати цео дан. Озлеђен машиновођа, ложач и возовођа. Од путника нико. Станично особље сем скретничара у 6.40 вратило се у станицу Арачићево. (Ноћу један вод под вођством Бранкa Ристића демолирао је скретницу на жел. станици у Ланишту. Симплон са немачким официрима и војницима је претурен. Локомотива и 4 вагона су полупани. Међу Немцима је било жртава али се незна тачан број. Због отпора који су дали Немци вод се повукао уз борбу према Липару).*

Запаљен воз у Ланишту 1942. године

Уништен немачки воз на станици Арачићево
(Кликом на одређени део фотографију можете увећати) 
Увећај Увећај Увећај

- Дана 19. октобра око 23 сата непознати бандити бацили су у ваздух гвоздени мост отвора 11 м на км 123/209, порушили и обални стуб са Београдске стране. Предузети су радови. Прекид саобраћаја трајаће до 22. октобра до 18 сати. Жртава није било. (Вод Параћинско-Ћупријске чете под вођством Миодрага Новаковића-Џуџе минирао је и бацио у ваздух ''Суви мост'' на прузи Ланиште-Багрдан. Овај вод требало је да подметне авионску бомбу блиндираном возу који је крстарио овом пругом. Око 23 часа наишао је воз и зауставио се на 150 м испред пропуста. Бомба подметнута испод шина није експлодирала. Немци су отворили ватру из аутоматског оружја. Партизани су прихватили и под борбом завршили минирање моста. Онда је одјекнула експлозија, мост је одлетео у ваздух, а комади гвожђа и камења падали су на воз. Партизани су се опрезно повлачили из борбе. Саобраћај је био обустављен до 24.октобра).*

- 6.новембра у 11 часова брзи воз бр. 101 прегазио је на километру 133/200 између станица Јагодина и Арачићево Павловић Боривоја, пиљара из Јагодине.

1942.год.

- Ноћу 20/21 фебруара непознати разбојници извршили су разбојништво над Добросављевић Цветком из Ланишта, среза Беличког, и однето му је 30.000 динара и 5 кила сувог меса. Као сумљив ухапшен је Митић Драгиша из Ланишта и предат суду.

- Дана 10.јуна у селу Ланишту, среза Беличког, појавила су се три наоружана бандита Шиља, Радивоје Јовановић и трећи непознат, сва тројица из Кочиног Села, среза Беличког.

- Ноћу 27/28. јуна из воденице Јеремић Младена из Ланишта однели су непознати људи 150 кг кукуруза и пшенице и неки алат, а пре 15 дана су му однели 200 кг кукуруза.

1944.год.

- Дана 4. маја око 8 часова нападнут је брзи воз који је путовао на релацији Ниш - Београд код села Арачићево, среза Беличког, од стране једне групе непознатих наоружаних људи, бандити су на воз отворили пушчану паљбу, поговара се да су том приликом рањена два немачка, три бугарска војника и један цивил.

* У загради су дата појашњења преузета из књиге ''Поморавље у НОБ и револуцији 1941-1945'', Група аутора, Јагодина 1987.

 

1970-1985.год.

Eво неколико новинских чланака из дневних новина о томе како се градило у селу:

Увећај Увећај Увећај Увећај

Неколико чланака који приказују стање културе у селу:

УвећајУвећајУвећај

УвећајУвећај

УвећајУвећајУвећај

- Документи из 21. века

Железничка несрећа у Новом Ланишту 2002. (агенцијска вест)

  ЈАГОДИНА 18. Jун 2002. - Стручне екипе ЖТП и „Енергогаса“ почеле су јуче да уклањају хаварисане цистерне с левог колосека пруге Београд-Ниш код села Ново Ланиште, надомак Јагодине. Композиција од осам цистерни за превоз бутан-пропан гаса бугарске фирме „Булром петролеум“, исклизнула је са шина у недељу око 15.30 сати усред насељеног места. Новоформирано Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине саопштило је јуче да је место удеса под еколошком контролом.

  Према речима радника ЖТП, до несреће је дошло због деформације пруге услед високе температуре. Машиновођа је приметио деформитет, али су приликом наглог кочења вагони склизнули са шина. Из једне од хаварисаних цистерни пуних шест сати истицао је гас, што је полицију и ватрогасце натерало да евакуишу становништво из круга од 300 метара од места несреће. Како се испоставило после доласка стручњака „Енергогаса“, хаварисане цистерне су биле празне, пошто се композиција кретала из Пловдива у Бугарској према рафинерији „Ине“ у Сиску, где је требало да вагони буду натоварени нафтним гасом. Шиштање из оштећене цистерне, које је неколико сати држало у неизвесности ватрогасце и мештане, било је, како је касније објашњено, последица истицања технолошког гаса којег увек има у празним цистернама. Ипак, опасност од експлозије била је велика у првим сатима после хаварије, јер се гас из оштећеног вагона запалио, претећи да услед наглог раста притиска разнесе цистерне. Овакав след догађаја спречен је захваљујући брзој интервенцији припадника ватрогасне полиције СУП-а Јагодина, који су брзо успели да угасе пожар, а затим су до заласка сунца шмрковима хладили изврнуте цистерне, у чему су им помоћ пружиле колеге из Свилајнца и Крагујевца.

  Железнички саобраћај на овом правцу поново је успостављен нешто после поноћи, после деветочасовног застоја, а до потпуног отклањања последица несреће одвијаће се само једним колосеком.

***

   Belgrade, June 18 2002. (BTA exclusive by Teodora Encheva) - Experts of the National Institute of Environment Protection and a mobile environmental laboratory of the Belgrade Institute of Health Care took samples of the explosive mixture that leaked from cisterns of the Bulgarian Bul-Rom Petroleum company of Plovdiv which overturned around 15:30 h local time on Sunday, June 16, the private FoNet news agency reported. The results of the tests have not been announced yet.

   The incident took place at Novo Laniste near Yagodina on the railroad to Belgrade. Four of the Bulgarian company's eight train cisterns overturned and one of them caught fire. The fire was extinguished on the same day around 18:30 h. The nearby population was evacuated due to a threat of an explosion, the Serbian TANJUG and BETA news agencies reported.

   Though the cause of the accident was deformation of the rails due to high temperatures and high speed, traffic along the railway line is running according to schedule, railway workers from Belgrade told BTA.

 

У НОВОМ ЛАНИШТУ ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА (ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА СО ЈАГОДИНА)

   15.9.2005. Средствима СО Јагодина настављени су прошле недеље радови на изградњи путне инфраструктуре у селима јагодинске општине. После Сиоковца и Деонице ломљеним асфалтом је пресвучено више стотина метара сеоских путева у месној заједници Ново Ланиште. И ове радове изводи Грађевинско предузеће "Пут" и према речима одборника Српске радикалне странке из овог села Милорада Милосављевића то је од непроцењивог значаја за ову месну заједницу.

   "Ово нама много значи јер ми годинама нисмо добијали ништа из буџета, сада смо добили и ради се асфалтирање Црне баре, радићемо и Доњу малу, радићемо терен за мале спортове. То значи овај асфалт од велике користи јер ту је вечито било блато, значи ми смо добили од општине много и пуно смо захвални не само ми одборници него цело село и пуно хвала председнику Драгану Марковићу Палми, казао је Милосављевић.

   Он је нагласио да овде нема никакве поделе по политичкој припадности и да општина даје средства свим селима, док раније за седам година Ново Ланиште није добило ништа из буџета и сада је јединствена прилика да се уради што више и то не само путева, јер ће бити урађен и спортски терен код цркве у овом селу.

   Мештани Новог Ланишта такође су изразили велику захвалност локалној самоуправи и председнику општине што су у прилици да после више деценија не газе блато до својих кућа.

 

Железничка несрећа у Новом Ланишту 2005. (агенцијска вест)

  ЈАГОДИНА 16.09.2005. - Путнички воз који се саобраћао из Београда ка Нишу прекјуче касно после подне ударио је и потпуно уништио аутобус који је стајао на пружном прелазу, између спуштених рампи, у Ланишту код Јагодине. Погинулих и повређених нема, а неколико путника доживело је шок. Материјална штета је велика јер је од удара воза аутобус преполовљен. Аутобус је власништво превозника „Зоран рајзен“, који обавља путнички саобраћај у Јагодини.

  - Дванаесторо путника је изашло из аутобуса пре удара. Све сам покушао, изашао сам из аутобуса и покушао да поломим рампу. Међутим, то је било узалудно. Рампа је неисправна, то могу да посведоче и мештани - рекао је за „Блиц“ возач аутобуса Радован Радовановић.

  Машиновођа Дејан Николић каже да је задњи део аутобуса видео тек после изласка из кривине, на сто метара од пружног прелажа - Нисам могао ништа да учиним јер се воз уобичајено на овој деоници креће брзином од 100 километара на сат. Око 700 метара треба возу да се заустави - објаснио је Николић.

Судар воза и аутобуса 2005. године Судар воза и аутобуса 2005. године

Почетна страна